Blog

İnegöl Miras Avukatı

İnegöl’de Miras Avukatı

Kişinin ölümünün ardından ya da gaipliği esnasında, mirasın hangi şartlar altında mirasçılara aktarılacağı konusu gündeme gelir. Miras hukuku, ilgili konunun hangi düzende ilerleyeceği ile ilgili sizlere yol göstermektedir. İnegöl’de miras avukatı hizmeti ile gerekli dava sürecini yürütebilirsiniz.

Mirasa konu olan mallar;

 • Yasal ya da atanmış mirasçılar arasında nasıl paylaşılacak,
 • Borçlar nasıl ve hangi sırayla ödenecek gibi konular üzerinden hesaplamaya tabi tutulur.

Konuyla ilgili tüm hükümler, medeni kanun hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

İnegöl’de miras avukatı, şu konularda sizin için yol gösterici olacaktır:

 • Malların nasıl pay edileceği,
 • Mirasın geçişi ve geçiş şekli,
 • Ölüme bağlı olan tasarrufların düzene koyulması,
 • Saklı paya ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Vasiyetnamenin hazırlanması,
 • Veraset ilamının alınması,
 • Vasiyetname iptali yapılması,
 • Tenkis davasının açılması,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
 • Mirastan ret davasının açılması,
 • Muris muvaazası davalarının açılması,
 • Saklı payların ihlali ile ilgili davaların açılması,
 • Terekenin tespitiyle ilgili davalar ile ilgili olarak İnegöl’de miras avukatı kapsamlı avukatlık desteği sunmaktadır.

Miras Hukuku Nedir?

 

Ölüm ya da gaiplik hali olması durumunda, kişinin mal varlığının yasal işlemlerini belirleyen hukuk dalına, Miras Hukuku ismi verilmektedir. Mirastan yararlanma hakkını, anayasal hükümler verir. Bu haklar, Türk Medeni Kanunu kapsamında yer almaktadır.

Bu alanda iki tür mirasçı bulunmaktadır:

 • Yasal mirasçılar
 • Atanmış mirasçılar

Murisin (miras bırakan) terekesine bağlı olarak, yasal mirasçıların dışındaki kişiler de hak talep edebilir. Bu kişilere, atanmış mirasçı denilmektedir. Miras bırakan kişi, henüz hayattayken atanmış mirasçılara karar verir.

Miras Paylaşım Oranları

Miras bırakılan mal, mirasçılar arasında belli kurallar kapsamında paylaştırılmaktadır. Ölen kişinin eşi yaşıyorsa miras bırakılan malın dağılım oranları buna bağlı olarak değişiklik gösterir. Kanunda bu değişikliğin hangi oranlarda olduğu, net bir şekilde belirtilmiştir. Saklı pay ve mirasçıların saklı pay oranları şu şekilde sıralanabilir:

 • Alt soy için belirlenen saklı pay oranı, yasal miras payının yarısıdır.
 • Anne ve babanın her birisi için saklı pay oranı, yasal miras payının dörtte biridir.
 • Sağ olan eş için saklı pay oranı, anne ve baba zümresiyle mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer tüm hallerde yasal miras payının dörtte üçüdür.

Örnek vermek gerekirse, sağ kalan eş ve 2 çocuk yasal mirasçı olarak kalmışsa; sağ kalan eş mirasın ¼’ini, çocukların her birisi mirasın ¾’ünü almaktadır. Daha net bilgiler için İnegöl’de miras avukatı aracılığıyla bilgi alabilirsiniz.

Miras Hukuku Alanına Giren Davalar

Miras hukuku alanında; vasiyetnamelerin hazırlanması ve miras taksim sözleşmeleri yer alır. Vasiyetnameden dönülme sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi de miras hukuku davaları arasına girer. Saklı paya sahip mirasçıları miras payından çıkarma, varsa miras sözleşmelerini iptal etme gibi durumlar da bu hukuk dalının kapsamında yer alır.

Miras hukuku davaları, aşağıdaki kapsamlar içinde yer almaktadır:

 • Mirasçı olan kişilerin terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin davalar,
 • Vasiyetname iptal davaları,
 • Tenkis davalarının içeriği,
 • Muvazaa davalarının yürütülmesi,
 • Saklı pay ihlali kapsamında açılan davalar,
 • Reddi miras kapsamında olan davalar,
 • Sağ kalan eşin miras payı davaları,
 • Mirasçılıktan çıkarma ile ilgili davalar,
 • Mirasçılıktan çıkarma iptali ile ilgili davalar,
 • Murisin sahip olduğu mirasının yasal ya da atanmış mirasçılar arasında paylaşılamaması,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Miras paylarının denkleştirilmesi davaları,
 • Mirastan yoksunluğun tespit edilmesi davası,
 • Mirasta istihkak ile ilgili davalar,
 • Mevcut miras sözleşmelerinin ortadan kaldırılması davası,
 • Terekenin korunmasıyla ilgili davalar,
 • Terekenin varlığının tespitine dair davalar,
 • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi davası,
 • Gaiplik ve mal varlığının hazineye intikal ettiği durumlarla ilgili davalar,
 • Mirasın ret edilmesi kararını iptal davaları, İnegöl’de miras avukatı aracılığıyla alabileceğiniz hizmetler kapsamındadır.

Bu kapsamda yer alan her türlü uyuşmazlık halinde, İnegöl’de miras avukatı aracılığıyla yardım alabilirsiniz. Her türlü tedbir ve çözümler yasal çerçevede ele alınmaktadır.

Miras Hukuku Davaları İle İlgili Sık Sorulan Sorular

 1. Vasiyeti yerine getirmekle görevli olan kişinin sorumlulukları nelerdir?

Vasiyeti yerine getirmekle görevli olan kişi, özellikle şu konularda sorumluluk taşımalıdır:

 • Terekede yer alan mal, borç ve hakların listesini düzenler. Varsa mirasçılar da bu liste düzenlenirken orada yer almalıdır.
 • Terekenin yönetimini yapar. Tereke mallarının zilyetliği kendisine devredilir.
 • Tereke alacaklarını tahsil eder ve borçlarını öder.
 • Vasiyet varsa yerine getirir.
 • Terekenin paylaşılması için gerekli planları hazırlar.
 • Mirasçı davalarına görevli olarak katılır.
 • Tüm takip davalarını mirasçılara bildirir.

 

 1. Miras ortaklığının anlamı nedir?

Mirasın paylaştırılmadan önceki, mirasçılar arasındaki durumu ifade eder. Miras taksim edilmeden önce tüm mirasçılar, eşit oranda hakka sahiptirler.

 1. Mirasçıların garanti borcu ne anlama gelir?

Tereke paylaşımının tamamlanmasının ardından, mirasçılar paylarına düşen mallarda birbirlerine karşı sorumludur. Bu durum satım hükümlerine göre belirlenmiştir.

 1. Manevi tazminat talep hakkı, mirasçılara geçer mi?

TMK madde 25/4 hükümleri, bu konuda belirleyici hükümler içerir. Miras bırakan kişi, manevi tazminat davası süresinde vefat ederse mirasçılar bu davaya devam edebilir.

 1. İptal davasını kimler açabilmektedir?

Tasarruf iptalinde menfaati bulunan mirasçılar, lehine vasiyete sahip ilgililer iptal talep edebilirler.

İnegöl’de miras avukatı konu ile ilgili en net bilgilere sahip olabileceğiniz kişidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.